Choď na obsah Choď na menu

Rada školy

Rada školy pri MŠ Perečínska pracuje v tomto zložení od 03.10.2022

Mestské zastupiteľstvo v Snine v zmysle § 25 ods. 1 a 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Uznesenia číslo: 11/2022 zo dňa 15.12.2022 delegovalo zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina podľa prílohy č.1.

Predseda Bc. Ivana Kucerová zástupca pedagogických zamestnancov
Zapisovateľka Anna Semetkovská zástupca pedagogických zamestnancov
Členovia Mgr. Peter Hasin  delegovaný za zástupcu zriaďovateľa
  Mgr. Jaroslava Miková  delegovaná za zástupcu zriaďovateľa
  Tomáš Potocký delegovaný za zástupcu zriaďovateľa
  Marián Lojan  delegovaný za zástupcu zriaďovateľa
  Mgr. Nataša Čopíková zástupca rodičov
  Miroslava Dubjaková zástupca rodičov
  Ing. Tomáš Durkot zástupca rodičov
  Dagmar Ferkaľová zástupca rodičov
  Zdenka Jaňovková zástupca nepedagogických zamestnancov