Choď na obsah Choď na menu

Aktivity a videá o MŠ

PLÁNY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

09/2022

 • Deň folklóru v meste­- priblížiť deťom folklórne zvyky , tradície, ľudové piesne na námestí v Centre.
 • Európsky týždeň mobility -zapájať sa do aktivít a akcií zameraných na zlepšenie životného prostredia, nahraď auto bicyklom.

10/2022 

 • Tlačenie kapusty -priblížiť deťom, ako sa starali o zdravie a stravovali naši predkovia, s názornou ukážkou tlačenia kapusty.
 • Jabĺčkový deň – sušenie a konzumácia jabĺk, pozorovanie , čo sa deje pri procese sušenia ovocia.
 • Dni zdravia- Jesenný trojboj sezónne aktivity využívať ako nástroj podpory zdravia  a prevencie obezity, ktorému bude predchádzať jabĺčkový deň.
 • Tekvičkovo – podporovať aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu detí.

11/2022

 • Voda je náš kamarát- predplavecká príprava 5-6 ročných detí na plavárni v Snine.
 • Deň MŠ – veselé a zábavné dopoludnie plné hier a aktivít k oslavám dňa všetkých MŠ.
 • Dedko, babka mám Vás rád – vystúpenie detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším na školskom dvore za účasti starých rodičov s harmonikárom.
 • Malí bádatelia- podporovať aktivitu dieťaťa , jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu, uplatňovať bádateľský prístup, zaradovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúsenosti s predmetmi.
 • Dental alarm- vytvárať príležitosti na získavanie nových skúsenosti pri zubnej hygiene a starostlivosti o chrup- celoškolská akcia a pokračovanie s predškolákmi. 

12/2022

 • Mikuláš-slávnostné spoločné rozsvietenie stromčeka a obdarovanie deti darčekmi od Mikuláša.
 • Zdobenie perníkov- v spolupráci s rodičmi priblížiť deťom krásnu tradíciu zdobenia vianočných perníkov.
 • Ľudové tradície od Lucie do Vianoc- priblížiť deťom vianočné ľudové tradície z minulosti /lepenie pirohov, pečenie a ozdobovanie perníkov, hádzanie olova/ spojené s Vianočným obedom.
 • Rozprávkové Vianoce- spoločné vystúpenie detí z celej MŠ za účastí rodičov v popoludňajších hodinách, spojné s ochutnávkou domáceho pečiva.

01/2023

 • V zdravom tele zdravý duch – podporovať rozvíjanie pohybových schopnosti a zručností detí realizáciou pohybových aktivít.
 • Oblečme si snehuliaka- súťaž v stavaní snehuliaka na školskom dvore, experimentovanie a pozorovanie topenia snehuliaka.
 • Z babičkinej truhlice- upriamiť pozornosť na ľudové tradície: hrnčiarstvo, háčkovanie, rezbárstvo.

02/2023

 • Rozprávkový karneval- zabavme sa spoločne na maškarnom bále.
 • Prvá pomoc- postupne naučiť deti základom poskytovanie prvej pomoci.

03/2023

 • Rozprávky starej matere- rozvíjať predčitateľskú gramotnosť: rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do  aktivít knižníc, podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu prostredníctvom rolových hier.
 • Slávici na briežku súťaž v speve medzi triedami.
 • Vitajte v rozprávke- divadielko v podaní 3.triedy.
 • Vítanie jari-  vynášanie Moreny, poznávať ľudové tradície, zvyky, obyčaje.
 • Čo rozpráva potok- Deň vody 22.3.- Svetový deň vody je vynikajúcou príležitosťou uvedomiť si dôležitosť vody v našich životoch a veľkú hrozbu, ktorú prináša vyčerpanie jej zdrojov.
 • Veľkonočná šibačka- dopoludňajšie aktivity zamerané na Veľkonočné tradície: maľovanie vajíčok , výzdoba veľkonočného stromu, súťaž o najkrajšiu kraslicu.

04/2023

 • Odomykanie lesa- aktivity s pracovníkmi lesného závodu

Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy.

 • Výchádzka k rieke- smer Rybníky- pozorovať žaby, ich vajíčka a dalšie živočíchy žijúce pri a vo vode.
 • Požiarnici- pozorovať prácu záchranných zložiek.

05/2023

 • Máj, máj, máj zelený- zdobenie mája, dramatickú hru chápať ako komplex edukačných činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí.
 • Ukážky kynológie-  uvedomenie si, nebezpečie styku s neznámymi zvieratami, ale zároveň aj pes priateľ človeka.
 • Deň matiek- vystúpenie detí pre mamičky plné básní, piesní, tančekov.

06/2023

 • MDD- zábavné dopoludnie na skákacom hrade.
 • Škola v prírode- podporovať mimoškoslké aktivity zamerané na environmentálnu výchovu na Sninských Rybníkoch v RZ u p.Jurpáka.
 • Jánska noc- zábavný večer pre predškolákov a ich rodičov, spojený s opekačkou a prespaním v škôlke.
 • Výlet s predškolákmi- návšteva humenského kaštieľa a skanzenu.
 • Rozlúčka predškolákov – slávnostná rozlúčka s MŠ v kaštieli .
 • Den otcov- spoločné aktivity pre rodičov  deti, utužovanie vzájomných vzťahov.

 

Akcie počas roka

 •  Venujeme si úsmev- triedne aktivity
 •  Koncoročný výlet za účasti rodičov a detí
 •  Tvorivé dielne s rodičmi
 •  Taekwondo
 •  Výtvarne súťaže medzi MŠ-farbičkovo
 •  Športová olympiáda v rámci Národného programu prevencie obezity

 

Úlohy je možné dopĺňať o nápadité aktivity kedykoľvek v priebehu roka.

 

-Videá o našej MŠ

 

 

Vianočná besiedka 2021

Tradície od Lucie do Vianoc

 

Divadelné predstavenie Mrázik

 

Akcie MŠ Perečínska

 

Čo všetko nájdete v našej MŠ Perečínska