Choď na obsah Choď na menu

Aktivity a videá o MŠ

PLÁNY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

09/2021

Deň folklóru

 • Priblížiť deťom folklórne zvyky, tradície, piesne

Deň folklóru v meste 10.09.2021

 • Prezentovať MŠ na mestskej akcii ľudovým tančekom

Dni mesta

 • Zapájať sa do aktivít a akcií poriadaných MsKS- vystúpenie detí- prezentácia MŠ

10/2021

Dedko, babka mám Vás rád

 • Vystúpenie detí pri príležitosti mesiaca – úcty k starším na školskom dvore za účasti starých rodičov

Voda je náš kamarát

 • Predplavecká príprava  5-6 ročných detí na plavárni v Snine

Svetový deň výživy ( 16.10.2021)

 • Zdôrazňovať význam zdravého stravovania

Deň jablka

 • Sušenie a konzumácia jabĺk, pozorovanie, čo sa deje pri procese sušenia ovocia

Dni zdravia- Jesenný trojboj

 • Sezónne aktivity využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity, ktorému bude predchádzať jabĺčkový deň

Tekvičkovo

 • Podporovať aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu detí

11/2021

Deň MŠ

 • Veselé a zábavné dopoludnie plné hier a aktivít k oslavám dňa všetkých MŠ

Malí bádatelia

 • Podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu, uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi s ukážkami pre ostatné deti.

Dental Alarm

 • Aktivity zamerané na správne čistenie a starostlivosť o chrup detí 5-6 ročné

12/2021

TRIEDNE PROJEKTY

Anjelský deň- Mikuláš

 • Privítanie Mikuláša, zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku, rozvíjať slovnú zásobu

Ozdoby na stromček

 • Využiť odpadový materiál pri výrobe ozdôb na stromček

Ľudové tradície od Lucii po Vianoce

 • Priblížiť deťom  vianočné ľudové tradície z minulosti / lepenie pirohov, pečenie a ozdobovanie perníkov, hádzanie olova/

Rozprávkové Vianoce

 • Spoločné vystúpenie detí z celej MŠ za účasti rodičov v popoludňajších hodinách , spojené s ochutnávkou domáceho pečiva

01/2022

V zdravom tele zdravý duch

 • Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí realizáciou pohybových aktivít

Oblečme si snehuliaka

 • Súťaž v stavaní snehuliaka na školskom dvore, experimentovanie a pozorovanie topenia snehuliaka

02/2022

Fašiangy, turice

 • Karneval, poznávať ľudové tradície podľa miestnych zvykov, ich pôvod

 • V prípade priaznivej epidemiologickej situácie oslava s ujom Ľubom

03/2022

Rozprávky starej matere

 • rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením ( čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájanímsa do aktivít knižníc, podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu prostredníctvom rolových hier)

Návšteva knižnice

 • Návšteva knižnice- oboznámenie sa s knihami a prostredím knižnice 5-6 ročné deti

TRIEDNE PROJEKTY

 • Kamaráti Ferda mravca- počúvanie čítaných rozprávok, prezeranie kníh,...

 • Včelička- Prednes básni

 • Divadielko

 • Kvíz o rozprávkach

Slávici na briežku

 • súťaž v speve ľudových piesní

Vítanie jari

 • vynášanie Moreny, poznávať ľudové tradície, zvyky a obyčaje

Čo rozpráva potok- 22.3

 • Svetový deň vody je vynikajúcou príležitosťou uvedomiť si dôležitosť vody v našich životoch a veľkú hrozbu, ktorú so sebou prináša vyčerpávanie jej zdrojov

Veľkonočná šibačka

 • Dopoludňajšie aktivity  zamerané na Veľkonočné tradície / maľovanie vajíčok, výzdoba veľkonočného stromu/

04/2022

1.apríl- Vtipnejší vyhráva

 • Triedne aktivity zamerané na úsmevné situácie

Odomykanie lesa- beseda s pracovníkmi LS SR

 • Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy

Vychádzka k rieke- smer Rybníky

 • Pozorovať vodné živočíchy, cyklus vývoja a ďalšie živočíchy žijúce pri a vo vode

05/2022

Máj, máj, máj zelený

 • zdobenie mája, dramatickú hru chápať ako komplex edukačných činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí

Ukážky kynológie

 • uvedomenie si, nebezpečie styku s neznámymi zvieratami, ale zároveň aj pes priateľ a pomocník človeka

Deň matiek

 • Vystúpenie detí pre mamičky, plné básní, piesní, tančekov v KD 

06/2022

MDD- detská olympiáda

 • zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít a aktivít v prírode v netradičnej forme

Škola v prírode

 • Podporovať mimoškolské aktivity zamerané na environmentálnu výchovu na Sninských Rybníkoch v RZ u p. Jurpáka

Rozlúčka predškolákov

 • Slávnostná rozlúčka s MŠ v kaštieli

Deň rodiny

 • spoločné aktivity pre rodičov a deti, utužovanie vzájomných vzťahov

Koncoročný výlet

 • Spoznávať rôzne zákutia svojho okolia, zaujímať sa o históriu svojho regiónu

AKCIE POČAS  ROKA

 • Výlety predškolákov, poznávanie rôznych zaujímavých miest

 • Venujeme si úsmev

 • Výlet za účasti rodičov a detí – predškoláci

 • Tvorivé dielne s rodičmi

 • Taekwondo

 • Výtvarné súťaže medzi MŠ- farbičkovo

 • Triedne akcie: zábavné a vedomostné hry a súťaže

 • Športová olympiáda v rámci Národného programu prevencie obezity

 

 

Videá o našej MŠ

 

Vianočná besiedka 2021

Tradície od Lucie do Vianoc

 

Divadelné predstavenie Mrázik

 

Akcie MŠ Perečínska

 

Čo všetko nájdete v našej MŠ Perečínska