Choď na obsah Choď na menu

Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie

2. 9. 2019

Materská škola, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina Školská jedáleň pri Materskej škole, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina 

Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie na školský rok 2019/2020 v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 

Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................................................. trieda:.......................................... 

Adresa bydliska: ....................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa:....................................................................................................... 

Tel. kontakt: ............................................................. 

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN:.......................................................................................... (v prípade vrátenia preplatkov) 

Spôsob úhrady stravných poplatkov: (nehodiace sa preškrtnúť) 

* poštová poukážka * trvalý príkaz * internetbanking 

Zdravotný stav dieťaťa vyžaduje podľa posúdenia ošetrujúceho lekára (špecialistu)  diabetickú diétu  bezgluténovú, bezlepkovú diétu  šetriacu diétu  osobitné stravovanie iné.................................................................................... Forma zabezpečenia osobitného stravovania:  príprava diétneho jedla v školskej jedálni (ak školská jedáleň zabezpečuje)  individuálna donáška diétneho jedla do zariadenia školského stravovania 

Prílohy:  doklad ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa /žiaka vyžaduje osobitné stravovanie s určenou diétou 

podľa stanovenej diagnózy  informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa pri individuálnej donáške diétneho jedla do zariadenia školského stravovania. 

Zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie: 

✓ Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhradí vopred, do 10. dňa v mesiaci. ✓ Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi a dieťa „predškolák“ má nárok na dotáciu k stravovacím 

návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole. ✓ V prípade neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase – najneskôr do 8:00 hod. daného dňa. ✓ Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady (resp. uhradiť príspevok za stravné v plnej výške)

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri Materskej škole, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina, v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

V .................................................................... ................................................................... 

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

Poznámka: Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby dokumentácie v zariadení školského stravovania je v súlade s §11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.