Choď na obsah Choď na menu
 


Správa výchovno-vdelávacej činnosti za šk.rok 2017/18

Materská škola Snina,

Ulica Perečínska č.2546/23

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Materskej školy Snina, Ulica Perečínska č.2546/23

za školský rok 2017/18

 

 

 

 

 

 

 

 

Október  2018

 

 

Základné identifikačné údaje:

 1. Názov školy: Materská škola Snina

2. Adresa školy: Ul. Perečínska 2546/23, 069 01 Snina

3. Telefónne číslo: 057/768 22 44

4. E-mail: msperecinska@gmail.com

5.Webové sídlo : msperecinskasnina.estranky.sk   

6. Zriaďovateľ školy: Mesto Snina

7. Riaditeľ školy: Jana Filakovská

8 . Vedúca školskej jedálne: Lucia Bartošová

9. Rada školy:

 Jozef Homza, MUDr.                poslanec Ms Z, zástupca                                                                zriaďovateľa

 Peter Hasin, Mgr.                     poslanec Ms Z, zástupca                                                                zriaďovateľa,

 Marián Regec, MUDr.              poslanec Ms Z, zástupca                                                                zriaďovateľa

 Jaroslava Miková, Mgr.             zástupca zriaďovateľa

 Anna Semetkovská                    zástupca pedagogických                                                                zamestnancov

 Valéria Andrášková                    zástupca pedagogických                                                                 zamestnancov

 Martina Buríková                       zástupca nepedagogických                                                              zamestnancov

 Lucia Sičáková, Ing.                  zástupca rodičov

 Kapráľová Adriána, Mgr.           zástupca rodičov

Monika Sivíková,Mgr.                 zástupca rodičov

Dziura Peter, Ing.                        zástupca rodičov

 

Údaje o počte žiakov:

    V školskom roku 2017 / 2018 navštevovalo materskú školu 91 detí. Do základnej školy odišlo 19 detí, odloženú školskú dochádzku malo 1 dieťa. Zo sociálno - znevýhodneného prostredia bolo 9 detí. 

 

Údaje o počte zamestnancov:

Pedagogickí zamestnanci :  8 kvalifikovaných na plný pracovný úväzok

Prevádzkoví zamestnanci :  7,  z toho :

5  zamestnankýň – pracovný úväzok – 7,5 hodín

2 zamestnankyne – pracovný úväzok  - 3, 75

 

Všetky pedagogické i prevádzkové zamestnankyne spĺňajú odbornú a pedagogickú spôsobilosť.

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:

V školskom roku 2017 / 2018 nikto neabsolvoval žiadne vzdelávanie.

 

 

 Údaje o projektoch a prezentácii školy na verejnosti a jej aktivity v školskom  roku  2017/ 2018:

 

Interné projekty:

 • ,, Adamko hravo zdravo ,, - dôraz bol kladený najmä na zdravý životný štýl, otužovanie a saunovanie detí.
 • ,, Dental alarm,, - stomatohygiena, starostlivosť o chrup
 • ,, Enviromentálna výchova
 • Projekt mládeže Slovenského červeného kríža-Dorotka a jej  priatelia- deti sa prostredníctvom hier,básni,príbehov a rozhovorov učili ošetriť malé zranenia Dorotky,privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznámiť sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom.

 

Grantové projekty:

Zapojili sme  sa do viacerých  projektov vyhlásených Nadáciou Vokswagen -  v tomto školskom roku  v prvom projekte sme neboli úspešný, ani v druhom projekte - Relaxačný chodník nakoľko bolo veľa kvalitne vypracovaných projektov.

Vypracovaný bol aj projekt Nadácie Tesco pod názvom -„ Vy rozhodujete, my pomáhame“, zameraný na zdravie a podporu zdravého životného štýlu. Projekt bol zameraný na rozvoj možností zmysluplne tráviť voľný čas športovými aktivitami na čerstvom vzduchu pod názvom-  Pohyb je náš kamarát.

 

Údaje o aktivitách v školskom roku 2017 / 2018 :

 • Mamka,ocko,hýb sa so mnou - pohybové aktivity v areáli MŠ detí s rodičmi v rámci Európskeho týždňa pohybu 26.9.2017
 • Plody v sadoch a záhradach - návšteva ovocného sadu Sedliská 11.10.2017
 • Tanečné vystúpenie ZUŠ v KD 18.10.2017
 • Úcta k starším – stretnutie so starými rodičmi s kultúrnym programom 19.-20.10.2017 po 2.triedy
 • Pieseň letí medzi deti- triedne kola ľudových piesni
 • Vystúpenie pre dôchodcov v Gabriele pri príležitosti Úcty k starším 25.10.2017
 • Vystúpenie pre dôchodcov v Gabriele  na Deň matiek
 • V spolupráci s Tescom výzdoba výtvarnými prácami v jeseni i zime v ich priestoroch
 •  Vianoce s Kulišiakom- vianočná rozprávka v MŠ pre všetky deti spojená s Mikulášom
 • Vianočná besiedka spolu s posedením a pohostením prvákov v materskej škole
 • Snehové kráľovstvo- zimné aktivity v areáli materskej školy
 • Karneval - spolu s rodičmi v priestoroch ZŠ Komenského
 • Návšteva knižnice - deti 4.triedy a noc v MŠ
 • Marec  - mesiac knihy- triedne projekty
 • Kráľovstvo zeme- zážitkové učenie v prírode
 • Náučný chodník Zemplínske Hámre - deti 3. a 4. triedy
 • Moja zlatá mamička- spoločné vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek
 • MDD – deň radosti veselosti- zábavné dopoludnie,návšteva policajtov v MŠ
 • Letná olympiáda- pohybové aktivity detí na školskom dvore
 • Škola v prírode – účasť 5 – 6 ročných detí na Rybníkoch u pána Jurpáka
 • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ a kaštieli

 

Voľno časové aktivity:

So súhlasom zákonného zástupcu boli 5 – 6 ročné deti  zapojené do pohybového krúžku, ktorý bol realizovaný v telocvični ZŠ na ul. Komenského a výtvarného krúžku realizovaného v MŠ.

Deti reprezentovali materskú školu na vystúpeniach organizovaných Mestom Snina . Zapojili sa do prehliadky v prednese poézie a prózy detí sninských materských škôl, vystúpenia pri prležitosti MDD na námesti, vystúpenia na folklórnom festivale materských škôl na MŠ Palárikovej. 

Priestorové a materiálno – technické podmienky MŠ:

 MŠ na Ul.Perečínskej 2546/23 v Snine je 4 triedna účelová budova, ktorá pozostáva z troch jednopodlažných vzájomne prepojených pavilónov. Od roku 2002 má právnu subjektivitu. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Umožňuje aj možnosť poldenného pobytu. Súčasťou materskej školy je plynová kotolňa, kuchyňa, jedáleň, práčovňa, sauna, kancelárske a obslužné priestory. Materská škola má nainštalovaný poplachový systém narušenia objektu. Je pripojená na internet. Má svoju webovú stránku.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie:

 

 1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na dieťa v roku  2017 / 2018 predstavovala 1 741 EUR pre MŠ a  320 EUR pre ŠJ .
 2. Príspevok od rodičov  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy bol 10 EUR na každé dieťa.
 3. Rodičovský príspevok odsúhlasený na plenárnom rodičovskom združení predstavoval  20 EUR na dieťa.

 

V MŠ sme v školskom roku 2017/18 vymenili kryty na radiátoroch v spálňach,triedach,chodbách, rozdeľovňach stravy, vymenili sme aj poškodené žalúzie na chodbách, jedálni, skladoch. V rámci úspory elektrickej energie postupne vymieňame žiarovky za šetriace- letkové.

 V rámci údržby boli vymaľované ďalšie priestory  materskej školy- všetky rozdeľovne stravy pri jednotlivých triedach,sklady nepedagogických zamestnancov, sklad kuchyne. Na tieto účely už štvrtý rok využívame príspevok z 2%.   Vo všetkých triedach boli hĺbkovo vyčistené koberce. Veľa času sa venovalo estetizácii exteriéru- oprava a natieranie kolotočov, hojdačiek. Kosenie prebiehalo podľa potreby, no relatívne často.Dali sme opraviť strechu,nakoľko nám zatekalo do budovy MŠ.Financie na túto opravu sme,na požiadanie,dostali od mesta.Pre každú školu bol zakúpený konvektomat z finančných prostriedkov mesta,ktorý začneme naplno využívať v školskom roku 2018/19.

 Vypracovali sme ďalšie projekty,no neboli úspešné . Napriek tomu skrášľujeme prostredie MŠ hlavne z príspevkov 2%.

Dokúpili sme posteľné plachty pre deti,uteráčiky do kúpelni a sauny,deky pre deti do sauny.Pre skvalitnenie edukačného procesu boli zakúpené nové edukačné pomôcky zamerané na logiku,rozvoj reči, predčitateľskú gramotnosť.Veľa pomôcok sme vyrobili aj svojpomocne.

 

                                                                                                                                     Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania

 

Vychádzajúc zo Školského vzdelávacieho programu,, Zvedavkovia,,, sme sa v priebehu školského roka  zamerali na rozvíjanie zdravého životného štýlu. Edukačné aktivity sme zameriavali na rozvíjanie základných kľúčových kompetencií.

 

 

Kognitívne a učebné kompetencie:

Ucelený systém poznatkov o spoločenskom a prírodnom prostredí sme u detí utvárali aplikovaním zážitkového učenia a priamym pozorovaním. Deti získali nové poznatky o svete, prírode, vesmíre a rozpoznávali živú a neživú prírodu. Logické myslenie sme u deti rozvíjali vhodným zadávaním úloh aj prostredníctvom hry LOGICO PRIMO. Nadobudnuté poznatky si upevňovali v pracovných zošitoch, pracovných listoch a získané skúsenosti aplikovali v hrách a rôznych situáciách.

 

 

Komunikatívne kompetencie:

Deti so záujmom počúvali detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy. Slovná zásoba detí je veku primeraná. Väčšina detí prejavuje dobrú úroveň predčitateľskej gramotnosti. Na jej rozvoj sme využívali knihy, časopisy, doplňovali slová vo vete v maľovanom čítaní. Hrou spoznávali písmená a číslice. Po fonetickej stránke sa u niektorých detí vyskytovali nedostatky vo výslovnosti hlások a hláskových skupín. Takéto deti boli odporúčané na logopédiu, ktorú aj pravidelne navštevovali.

 

 

Psychomotorické kompetencie:

Tieto sme u detí rozvíjali praktickými činnosťami počas priebehu celého dňa. Deti ovládajú základné lokomočné pohyby. Pohybový aparát si 5 – 6 ročné deti precvičovali v priestoroch telocvične ZŠ Komenského v rámci pohybového krúžku. Jemnú motoriku si rozvíjali prostredníctvom grafomotorických cvičení, maľovaním, kreslením, modelovaním, konštruovaním, strihaním a manipuláciou s drobným materiálom.

 

Sociálne a osobnostné kompetencie:

Emocionálnu inteligenciu a interpersonálne spôsobilosti sme u detí rozvíjali vytváraním pozitívnej sociálnej klímy v triedach a vytváraním atmosféry priateľstva. Podporovali sme u detí zdravé sebavedomie a viedli sme ich k akceptácii druhej osoby a vzájomnej úcte. Prostredníctvom denného ,,ranného kruhu,, vyjadrovali deti svoje priania a pocity. Zapájali sa do prípravy osláv a sviatkov v materskej škole.

 

Informačné kompetencie:

Deti získavali informácie z detských kníh, prostredníctvom práce s počítačom, digitálnou hračkou BEE BOOT a edukačnými programami. 

 

Spolupráca MŠ s inštitúciami:

 Materská škola v oblasti výchovy a vzdelávania spolupracovala s rodičmi, zriaďovateľom Mestom  Snina, Mestský kultúrnym a osvetovým strediskom, ZŠ Komenského, CVČ, ZUŠ, LZ – Sobrance, Radou školy a materskými školami v Snine.

 

 

Správa  bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 14 ods. 5 pís. e / zákona NR SR č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení  a doplnení niektorých predpisov a vyhlášky č. 9 / 2006 Z.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snina október 2018                                                                                                                                             Jana Filakovská

                                                                                                                                                                                 riaditeľka MŠ

 

 

 

 

 

 

Správa prerokovaná radou školy  dňa                                          Ing.Peter Dziura

                                                                                                                                                                                                                              predseda  rady školy

 

 

 

    Rada školy pri Materskej škole Ul. Perečínska 2546/23, Snina

 

 

                                    Vyjadrenie rady školy

 

 

 

Rada školy pri Materskej škole Snina, Ulica  Perečínska č.2546/23  berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach  výchovno – vzdelávacej činnosti  za školský rok 2017-18 bez pripomienok a odporúča zriaďovateľovi Mestu Snina schváliť ju.

 

 

 

 

 

 

 

Snina  október 2018                                                                                                                                        Ing.Peter Dziura

                                                                predseda rady školy