Choď na obsah Choď na menu

COVID -19

31. 8. 2023

Dôležitý oznam

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je odporúčané obmedziť prevádzku MŠ a zabezpečiť triedy iba pre rodičov z prvej línie a rodičov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať  formou home office.

t.j. počas platnosti zákazu vychádzania, ktorý je stanovený od 01.01.2021 do 24.1.2021            

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie nám všetkým.

**************************************

VÁŽENÍ RODIČIA!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, nebudeme v materskej škole, až do odvolania, organizovať spoločné školské akcie, či už s rodičmi alebo inými organizátormi.

Plánované školské akcie súvisiace s témou týždňa bude realizovať každá trieda samostatne, aby nedošlo k miešaniu skupín.

  A na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie od 1. októbra 2020 nebude otvorené detské centrum BRIEŽOK až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

******************************************************************************

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR Vás žiadame, aby ste dôsledne dbali na nosenie rúšok v exteriéri, aj interiéri materskej školy. Výnimku od nosenia rúšok majú od 15.10.2020 deti do 6 rokov veku. Vzhľadom na dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch s prekrytím horných dýchacích ciest aj pre deti vo veku 3-6 rokov, deti budú používať rúška len pri vychádzkach - ochrana pri stretnutí s cudzími ľuďmi. Preto Vás prosíme, aby každé dieťa malo vo svojej skrinke min. 1 rúško, ktoré pravidelne kontrolujte a podľa potreby, a odporúčania triednych učiteliek, zoberte domov vyprať.

                                                                               Ďakujeme za porozumenie.

 

************************************************************************************************************************************

OZNAM

Vážení rodičia,

tu nájdete všetky oznamy,  vírusu COVID- 19 a prevádzkou MŠ počas tejto krízovej situácii.

                                                                                                             Kolektív MŠ.

************************************************************************

 

Informácie pre rodičov predškolákov!!!

V odkazoch máte oznam a aktuálne informácie pre deti predškolského veku z CPPPa P v Snine.

Infomácie k zápisu detí do 1. ročníka

Oznam CPPPaP

Detstvo bez násilia

*************************************************************************************************************************************************

Dnes sme rozdali časť našich rúšok obchodným reťazcom Billa, Tesco, Lidl. A ideme pomáhať ďalej.  Ďakujeme hrdinom. MŠ Perečínska

pomohli-sme-vseobecne.jpg

billlla.jpglidll.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tescoo.jpg

Dnes sme darovali ďalšie rúška nízkoprahovému centru v Snine, ktoré určite pomôžu.

91749797_145386466908848_7095828332872204288_n.jpg

 

**********************************************************************************************************

Vážení rodičia, mesto Snina dňa 10.3.2020 vydalo toto nariadenie.

 

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") mesto Snina prijalo nasledovné opatrenia:

Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020  

 •  Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych, športových podujatí a akýchkoľvek zhromaždení s počtom účastníkov väčším ako 10.
 •  S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie, kurzy a študijné pobyty žiakov a študentov na základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto.
 •  Mesto vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti o detí do 3. rokov veku dieťaťa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí.
 •  Zrušenie všetkých podujatí v Mestskom kultúrnom a osvetovom stredisku v Snine.
 •  Pozastavenie činnosti v denných centrách pre seniorov a zákaz návštev v zariadeni pre seniorov DPS Snina.
 •  Upozorňujeme všetkých rodičov detí v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu, môže v tomto týždni alebo neskôr dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl, teda ich úplnému zatvoreniu. Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl.
 •  Vo všetkých budovách, kde sídlia mestské inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, bude prebiehať zvýšená hygiena a dezinfekcia povrchov.
 •  Odporúčanie fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území mesta, aby sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa takýchto podujatí nezúčastňovali.
 •  Neodporúčame používanie verejných a hromadných dopravných prostriedkov.
 •  Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej požiadavky na Mestskom úrade v Snine, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
 •  Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.
 •  V prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) odporúčame postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234 alebo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - 0911 908 823.

 

                   Ing. Daniela Galandová

                             primátorka mesta

**********************************************************************************************************

OZNAM

 

Prosíme rodičov,  aby v súvislosti s  koronavírusom

 

sledovali  stránku mesta  Snina a ÚVZ SR

 

a taktiež sledovali webové sídlo MŠ a nástenky,

 

kde sa dozvedia  všetky potrebné informácie.