Choď na obsah Choď na menu
 


Kolektívna zmluva 2019

 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019-20

Materská škola Snina, Ulica Perečinská 2546/23 zastúpená riaditeľkou

 

Janou   Filakovskou

a

kolektív zamestnancov zastúpený Základnou organizáciou OZ PšaV na Slovensku pri MŠ v Snine Perečínska 2546/23 zastúpený predsedníčkou

 

Gabrielou Durkotovou

 

                                                   uzatvárajú kolektívnu zmluvu na roky 2019,2020                                                                      

podľa  §  2 ods. 3 písm. d/ zákona č.2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 zákona č.553)2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení zákonov

 

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

 

Článok 1

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

 

 1. Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a podľa článku 5 ods. 6, prvá veta stanov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

 

 1. Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 1.4.2002. Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie riaditeľa školy, ako štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.

 

 1. Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa označenie "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna zmluva skratka "KZ",  namiesto označenia Zákonník práce skratka  "ZP", namiesto označenia zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zákon č. 553/2003 Z. z. skratka "OVZ", namiesto zákona o ochrane verejného záujmu skratka „ZOVZ“ a namiesto kolektívnej dohody na rok 2016 skratka "KD".

 

Článok 2

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

 

 1. Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 231 a § 232 ZP, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.

 

 1. Zmluvné strany budú podporovať kolektívne vyjednávanie podľa § 2 ods. 3 pism. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní za účelom uzatvorenia podnikových kolektívnych zmlúv medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom.

 

 1. Pre členstvo alebo činnosť v odboroch, výkon odborovej funkcie, kritiku alebo  spor, nebudú voči nikomu zo strany zamestnávateľa vyvodzované žiadne postihy ani iné nepriaznivé opatrenia.

 

Článok 3

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

 

 1. Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných podmienok vrátane platových podmienok a podmienok zamestnávania.

 

 1. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v ktorom je rozsah pracovného času 20 a viac hodín týždenne. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu o vykonaní práce  a na dohodu o brigádnickej práci študentov.

 

 1. Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť  tejto KZ sa začína dňom   1. januára 2018

 

Článok 4

                                     Zmena kolektívnej zmluvy

 

 1. KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „doplnok ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené.

 

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť  ustanovenia KZ ak to ustanoví  všeobecne záväzný právny predpis, ako aj ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky, a to  v závislosti od prideleného rozpočtu. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez  obmedzenia.

 

Článok 5

Archivovanie kolektívnej zmluvy

 

Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

 

Článok 6

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v troch rovnopisoch ju doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania.

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej uzatvorenia. Termín stretnutia zamestnancov dohodne predseda odborovej organizácie s riaditeľom školy. Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov.

 

 1. Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi  zamestnávateľ  s touto KZ v rámci plnenia povinností v zmysle § 47 ods. 2 ZP.

 

 

 

 

 

 

 

Druhá časť

 

Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

 

Článok 7

Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť

 

(1)Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 16 OVZ).

 

 1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce  v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 17 OVZ).

 

 1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 18 OVZ), resp. po dohode so zamestnancom a zamestnávateľom náhradné voľno 1 hodina. Vyčerpá do 3 mesiacov.

 

 1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 60%. Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky podľa § 19 OVZ.

 

 1. Zamestnávateľ môže vyplatiť zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku  až do  sumy jeho funkčného platu (§ 20 ods. 1 písm. c/ OVZ).

 

 1. Pri nariadenej pracovnej pohotovosti  poskytne zamestnávateľ zamestnancovi za hodinu tejto pohotovosti náhrada v zmysle § 21 OVZ.

 

 1. Zamestnávateľ môže vyplatiť oceneným učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov odmenu vo výške 50 Eur.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že z príležitosti Dňa učiteľov bude deň 28. marec pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov so súhlasom rodičov prejednávanom na plenárnej schôdze RZ (zahrnuté vo vnútornom poriadku). Toto voľno bude využité na dôstojné oslavy v duchu pokrokových tradícií nášho školstva (v prípade potreby rodičov zabezpečiť prevádzku v MŠ).

 

 1. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutnú dobu v rozsahu najviac 6 mesiacov (§ 136 odst. 1 ZP)

 

 1. Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy alebo školského zariadenia na príkaz vedúceho zamestnanca alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonáva sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien (§ 97 od. 1 ZP) U pedagogického zamestnanca sa za prácu nadčas považuje každá hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca (§ 3, od. 5 zákona č. 317/2009)

 

 1. Náhradné voľno za prácu nadčas si môžu zamestnanci uplatniť najmä v čase školských prázdnin, pokiaľ im bezprostredne nadriadený zamestnanec neumožní čerpanie náhradného voľna v inom termíne.

 

 1. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce a pracovnej pohotovosti zamestnanca.

 

 

 

Článok 8

Osobný príplatok

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na  ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca  alebo za vykonávanie prác zamestnancom  nad rámec jeho pracovných povinností (§ 10 OVZ).

 

 1. Konkrétnu výšku osobného príplatku jednotlivým zamestnancov na základe objektívneho posúdenia určí riaditeľ školy – školského zariadenia po prerokovaní vo výbore ZO OZ. Na písomnom návrhu osobných príplatok bude klauzula : „Návrh prerokovaný na výbore ZO OZ“, podpis predsedu a pečiatka ZO OZ. Bez tejto klauzuly, podpisu a pečiatky ZO OZ zamestnávateľ nebude realizovať predložený návrh.

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje priznaný osobný príplatok podľa ods.1 určiť pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky centov nahor.

 

 1. Zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať  priznaný osobný príplatok len z dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody,  pre ktoré mu bol osobný príplatok priznaný (nespĺňa kritéria).

 

 1. Podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogickému zamestnancovi, ktorý je triednym učiteľom, patrí  príplatok za činnosť jedného učiteľa v sume 5 % jeho tarifného platu, s účinnosťou od 1. septembra 2010 aj učiteľom materských škôl.

 

Článok 9

Výplata platu,  preddavku na mzdu a zrážky z platu

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr v 14. deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca.

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu. Tým zamestnancom, ktorí nemajú zriadené osobné účty  umožní prevziať plat počas pracovnej doby na pracovisku.

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na základe  dohody o zrážkach zo mzdy, časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil. (§ 130 ods.7 ZP a § 131 ods. 7 ZP)

 

 

Článok 10

Odstupné a odchodné

 

(1)     Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a)dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b)trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c)štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d)päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

(2)     Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

 

a)dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b)trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c)štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d)päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e)šesťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

(3)     Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak poklesne schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné vo výške troch funkčných platov zamestnanca, ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru, alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

 

(4)     Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné vo výške dvoch funkčných platov, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru, alebo do desiatich dni po jeho skončení.

 

(5)     Zamestnávateľ umožní zamestnancovi čerpať neplatené voľno v odôvodnených prípadoch, po individuálnom posúdení a po dohode s odborovou organizáciou.

 

Článok 11

Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancom , ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 zákon č. 553/2003 Z. z.)

                                                                                 

Článok 12

Pracovný čas zamestnancov

 

Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne : pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a ¼ hodiny týždenne a pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne.

 

                                       Článok 13

                             Dovolenka na zotavenie

 

 1. Základná výmera dovolenky je 5 týždňov. Dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18 roku veku.

 

 1. Dovolenka pre nepedagogických zamestnancov sa zvyšuje o jeden týždeň, čiže na 7 týždňov.

 

 1. Dovolenka učiteľov vrátane riaditeľov škôl a ich zástupcov, učiteľov materských škôl vrátane riaditeľov týchto škôl a ich zástupcov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov je 9 týždňov v kalendárnom roku.

 

 

Tretia časť

Kolektívne vzťahy a práva a povinnosti zmluvných strán

 

Článok 14

Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

 

 1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ.

 

 1. V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods. 1 KZ môžu zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených v zákone č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ.

 

 1. Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods.4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd tým nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

 

 1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovný voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie v odbornom orgáne na nevyhnutne potrebný čas.

 

Článok 15

Riešenie kolektívnych sporov

 

 1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ /ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi/ v dobe účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.

 

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len ako „ministerstvo“).

 

 1. Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia  na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli na sankcii, pre prípad, ak niektorá zmluvná strana odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa  v zmysle ods. 2  tohto článku tak, že zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa alebo rozhodcu, zaplatí druhej zmluvnej strane sankciu za nesplnenie dohodnutého záväzku v sume 100 eur. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania povinnej zmluvnej strane. Odborová organizácia smie prípadne zaplatenú pokutu zamestnávateľom použiť len na  účel kolektívneho vyjednávania.

 

Článok 16

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

 

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto kolektívnej zmluvy prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde, bez jeho obmedzovania v právach a povinnostiach v porovnaní s ostatnými zamestnancami.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Za tým účelom sa zaväzujú upraviť podrobnejšie postup riešenia sťažností zamestnancov v pracovnom poriadku tak, aby každá sťažnosť bola prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi bez zbytočného odkladu (§ 13 ods. 6 ZP).

 

Článok 17

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z § 240 ods. 3 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie  odborovej organizácie poskytnúť jej:

 

 1. vnútorné zariadenie miestnosti

 

 1. energie, spojové poplatky, prevádzkové náklady a pod. zaplatiť na svoj náklad, podľa prevádzkových možností

 

 1. svoje rokovacie miestnosti na svoj náklad za účelom vzdelávacích činností  odborových funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestnávateľa v oblasti    pracovnoprávnej a kolektívneho vyjednávania, oboznámenia zamestnancov s uzatvorenou kolektívnou zmluvou, na kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov, na zasadnutia odborových orgánov a na slávnostné podujatia    súvisiace s ocenením práce zamestnancov

 

 1. priestory na zverejňovanie informácií o ochrane práce, o kolektívnom vyjednávaní, o pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečenia riadnej informovanosti zamestnancov.

 

 1. Zamestnávateľ umožní úpravu pracovného času pedagogickým zamestnancom, funkcionárom  odborových orgánov, na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti v nich (úprava rozvrhu vyučovania).

 

Článok 18

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a tejto KZ, najmä:

 

 1. vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:

 

 • vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 zák. č. 552/2003, § 84 ZP)
 • výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov,  na ktorých sa vzťahuje zvýšená  ochrana (§ 240 ods. 8 ZP)
 • vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (39 ods. 2 ZP)                               
 • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 86 ods.1 ZP)
 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 87 ods. 1 a 2 ZP)
 • určenie začiatku a konca pracovného času a na rozvrh pracovných zmien (§ 90 ods. 4 ZP)
 • určenie času potrebného na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do  pracovného času (§ 90 ods. 8 ZP)
 • určenie podrobnejších podmienok poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia (§ 91 ods. 2 ZP)
 • určenie rozsahu a podmienok práce nadčas (§97 ods. 6 a 9 ZP)
 • vymedzenie okruhu ťažkých telesných prác a duševných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov (§ 98 ods. 9 ZP)
 • prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok (§ 111 ods. 1 ZP)
 • na určenie hromadného čerpania dovolenky (§ 111 ods. 2 ZP)
 • vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodoch, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu  a pri ktorých sa mu poskytuje 60% jeho funkčného platu (§ 142 ods. 4 ZP)
 • rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§ 144 ods. 7 ZP)
 • stanovenie podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas prekážok v práci (§ 152 ods. 5 písm. a/ ZP)
 • rozšírenie okruhu osôb, ktorým zabezpečí stravovanie (§ 152 ods. 8 písm. c/ ZP)
 • určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití (zák.č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde)

 

 1. písomne informovať odborovú organizáciu najmä :

 

 • platobnej neschopnosti zamestnávateľa do 5 dní od jej vzniku (§ 22 ods. 1 ZP)
 • ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov najneskôr 1 mesiac predtým
  1. o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu
  2. o dôvodoch prechodu
  3. pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov
  4. plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov (§ 29 ods. 1 ZP)
 • o dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateľa raz polročne(§ 47 ods. 4 ZP)
 • o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili (§ 48 ods. 7 ZP)
 • o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 49 ods. 8 ZP)
 • pri hromadnom prepúšťaní o
  1. dôvodoch hromadného prepúšťania
  2. počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať
  3. celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva
  4. dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať
  5. kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať (§ 73 ods. 2 ZP)
 • o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu (§ 73 ods. 2 a 4 ZP)
 • o pravidelnom zamestnávaní zamestnancov v noci (§ 98 ods. 7 ZP)
 • zrozumiteľným spôsobom na začiatku roka,  po prijatí rozpočtu, potom štvrťročne a na konci
 • roka za celý rok,  o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho
 • činnosti; v rámci toho aj o záväznom limite mzdových prostriedkov na príslušný rok, ktoré mu  
 • určil  zriaďovateľ, ako aj o jeho zmenách, o použití mzdových prostriedkov a poskytovať
 • rozbory hospodárske a štatistické výkazy (§ 238 odst. 1 a 2 ZP)
 • o opatreniach súvisiacich so zaistením BOZP (§ 6 nar. vl. SR č.504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania OOP)

 

 1. vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä:

 

 • opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (§ 29 ods. 2 ZP)

-opatrenia umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov (§ 73 ods. 2 ZP)

-výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom  (§ 74 ZP)

 • zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods.1 ZP)

-

 • nariadenia práce v dňoch prac. pokoja (§ 94 ods. 2 ZP)
 • organizáciu práce v noci (§ 98 ods. 6 ZP)
 • zavádzanie noriem spotreby práce a ich zmien (§ 133 ods. 3 ZP)
 • dočasné prerušenie výkonu práce (§ 141a ZP)
 • opatrenia zamerané na starostlivosť o zamestnancov, ich vzdelávanie, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie (§ 153 ZP)
 • opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP)
 • rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP)
 • stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je 

ohrozená zamestnanosť (§ 237 ods.2 písm. a/ ZP)

 • zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a

pracovného prostredia (§ 237 ods.2 písm. b/ ZP)

 • rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach (§ 237 ods. 2 písm. c/ ZP)
 • organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy zamestnávateľa (§ 237 ods. 2 písm. d/ ZP)
 • opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia

zamestnancov (§ 237 ods. 2 písm. e/ ZP)

 

d) umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady (§ 237 ods. 2 a § 239 ZP)

 

(2)     Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana:

a)Činnosť zástupcov zamestnancov, ktorá bezprostredne súvisí s plnením úloh zamestnávateľa sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

b)Zamestnávateľ poskytuje na výkon funkcie zástupcov zamestnancov alebo na účasť na ich vzdelávaní, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu, zamestnanecká rada a zamestnávateľ pracovné voľno podľa § 136 ods. 1, ak tomu nebránia dôležité prevádzkové dôvody.

c)Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou.

d)Zamestnávateľ môže dať členovi príslušného odborového orgánu, členovi zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov. Za predchádzajúci súhlas sa považuje aj, ak zástupcovia zamestnancov písomne neodmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas do 15 dní odo dňa, keď o to zamestnávateľ požiadal. Zamestnávateľ môže použiť predchádzajúci súhlas len v lehote dvoch mesiacov od jeho udelenia.

e)Ak zástupcovia zamestnancov odmietli udeliť súhlas podľa odseku 9, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z tohto dôvodu neplatné; ak sú ostatné podmienky výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru splnené a súd v spore podľa § 77 zistí, že od zamestnávateľa nemôže spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru platné.

 

 

Článok  19

Záväzky odborovej organizácie

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier so zamestnávateľom v zmysle článku 15 tejto KZ.

 

(2)Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z kolektívnej zmluvy.

 

Článok 20

Ochrana práce

 

 1. Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami § 146 - 147 ZP a § 6 až 10 zákona NR SR je č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov  sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

 

 1. Zamestnávateľ v záujme toho bude:

 

 1. zriaďovať potrebné ochranné zariadenia, udržiavať ich a zlepšovať, vykonávať technické ako aj organizačné opatrenia podľa právnych a iných predpisov na zaistenie BOZP

 

 1. sústavne oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie BOZP,  vedúcich  a  ostatných zamestnancov, overovať ich znalosť, vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie

 

 1. zaraďovať zamestnancov na prácu a pracovisko so zreteľom na ich schopnosti a zdravotný stav, nepripustiť aby zamestnanec vykonával práce, ktorých výkon by bol v rozpore s právnymi a inými  predpismi na zaistenie BOZP

 

 1. kontrolovať úroveň starostlivosti o BOZP, stav technickej prevencie, dodržiavanie zásad BOZP, odstraňovať zistené závady, príčiny porúch a havárií

 

 1. zisťovať a odstraňovať príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, viesť ich prevenciu

 

 1. zabezpečiť preplatenie cestovného členom komisie BOZP na výkon odborovej kontroly a uhradiť mzdu za čas výkonu kontroly

 

 1. vypracovať koncepciu politiky BOZP obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program jej realizácie

 

 1. vykonať najmenej raz za rok pravidelnú previerku BOZP a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach v spolupráci s príslušným odborovým orgánom a za jeho účasti

 

 1.    odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti

 

 1.    poskytovať zamestnancom, ak to vyžaduje ochrana zdravia a života, podľa pracovnoprávnych predpisov na bezplatné používanie potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, prípadne ochranné nápoje a špecifické účinné doplnky stravy, pracovný odev, pracovnú obuv

 

 1. tieto osobné ochranné pracovné prostriedky je zamestnávateľ povinný udržiavať v použiteľnom stave, kontrolovať ich používanie, zabezpečovať riadne hospodárenie s nimi

 

 •    vypracovať hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného prostredia a na jeho základe vypracovať  zoznam poskytovaných  osobných ochranných pracovných prostriedkov

 

 1. dbať na to, aby sa zdravie zamestnancov neohrozovalo fajčením na pracoviskách. Za týmto účelom budú zabezpečovať dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách ustanoveného zákonom č. 377/2004 Z. z. o ochrane fajčiarov.

                                                   Článok 21

Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje  vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa.

 

 1. Odborová organizácia v záujme toho bude  v súlade s § 149 ZP

 

 1. kontrolovať ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP a či sústavne vytvára podmienky bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce, pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov, kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami

 

 1. kontrolovať či zamestnávateľ riadne vyšetruje pracovné úrazy, zúčastňovať sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sami vyšetrovať

 

 1. požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke na strojoch a zariadeniach

 

 1. upozorňovať zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov

 

 1. zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP.

 

 1. O vykonaných opatreniach podľa písm. c)  predchádzajúceho ods. odborové orgány  bez meškania upovedomia orgán štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje v spolupráci s odborovou organizáciou zhodnotiť minimálne:

 

 1. 1 x do roka rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti a úrovne BOZP vrátane návrhov a opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu

 

 1. 1 x za rok rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov v súlade s nariad. vlády SR č.504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných prostriedkov

 

Článok 22

Zdravotnícka starostlivosť

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje:

 

 1. umožniť preventívne lekárske prehliadky  zdravotného stavu zamestnanca na svoj náklad

 

 1. vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek  udržiavať v zmysle platných noriem

 

 1. po dohode s odborovou organizáciou v odôvodnených prípadoch prispievať na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť zamestnancov

 

 1. počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca výška náhrady príjmu je v období:

 

 • od prvého dňa pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca
 • od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 55 % denného vymeriavacieho základu (§ 8 zak.č.462/2003 Z.z.)

--------pozn.-----------

umožňuje sa až do výšky 80%

 

Článok 23

Stravovanie

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu.

 

 1. Zamestnávateľ bude  zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby. Za pracovnú zmenu sa  pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.

 

 1. Zamestnávateľ prispieva  na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumu vo výške 55 % hodnoty jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

 1. Zamestnávateľ   sa   zaväzuje   prispievať  na stravovanie  zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov zamestnancovi za rok 2018 v sume 0,30 Eur na každý odobratý obed . Príspevok bude  poukázaný ŠJ pri MŠ – Perečínska 2546/23 Snina každý mesiac.

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť stravovanie zamestnancov aj počas prekážok v práci na strane zamestnanca a svojím bývalým zamestnancom, a zamestnancom svojho právneho predchodcu, ktorí sú na dôchodku.

 

Článok 24

Starostlivosť o kvalifikáciu a prekážky v práci

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne jej zvyšovanie a dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii podľa § 153 - 155 ZP.

 

 1. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie podľa platných predpisov.

 

 1. Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov priebežné vzdelávanie a doškoľovanie, pričom budú hradené zo SF, z prostriedkov zamestnávateľa. Účasť zamestnancov na priebežnom vzdelávaní, ak túto činnosť nebude možné vykonávať mimo pracovného času, bude považovaná ako výkon práce. Čas trávení na takomto podujatí po skončení pracovnej doby sa nebude považovať za prácu nadčas.

 

 1. V čase prázdnin alebo v čase, keď je prevádzka školy alebo školského zariadenia prerušená je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný prideľovať pedagogickým zamestnancom práce v súlade s ich pracovnou zmluvou (t.j. práce súvisiace s jeho priamou výchovnou vzdelávacou činnosťou) vrátene umožnenia tvorivej pedagogickej činnosti a ďalšieho vzdelávania mimo pracoviska, ak títo nečerpajú dovolenku v zmysle § 100 ZP alebo niektorý z iných druhov pracovného voľna stanovených zákonníkom práce. Zamestnávateľ môže poskytnúť voľno v rozsahu štyroch dní.

 

 1. Prekážky v práci na strane zamestnanca sú skutočnosti, ktoré bránia zamestnancovi vo výkone práce určenom a rozvrhnutom pracovnom čase, s ktorými sa spájajú dôsledky ustanovené v právnych predpisoch (§ 136 – 141a/ a § 144 ZP).

 

 1. Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre dôležité osobné prekážky v práci stanovené § 141 ZP, zamestnávateľ mu poskytne pracovné voľno s náhradou alebo bez náhrady platu v rozsahu nevyhnutne potrebnom, resp. najvyššie prípustnom stanovenom § 141 ZP.

 

 1. Členovia OZ PŠaV majú nárok na bezplatnú právnu a poradenskú službu a na zastupovanie právnikmi OZ PŠaV vo veciach súvisiacich s ich pracovným pomerom.

 

 

Článok 25

Sociálny fond a doplnkové dôchodkové poistenie

 

Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa  určuje nasledovne:

 

 1. Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:

 

 • povinným prídelom je vo výške 1%
 • ďalším prídelom najmenej vo výške 0,25 % zo súhrnu hrubých platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu na kalendárny rok

------pozn.......

možno dohodnúť podľa KZVS na rok 2019,2020

 

 1. Zásady na tvorbu a použitie sociálneho fondu tvoria súčasť tejto KZ a sú uvedené v prílohe.

 

 

 

 

Štvrtá časť

 

Článok 26

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto kolektívnej zmluvy vykonávať polročne písomnou formou protokolu o vyhodnotení plnenia kolektívnej zmluvy. Za I. polrok najneskôr do 15. júla a za celý rok do 15. januára v príslušnom roku. Po tomto hodnotení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o zmenu alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy.

 

 1. Táto KZ je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom podpísanom exemplári.

 

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak toho podpisujú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ..............................  dňa .................

 

 

 

 

 

----------------------------------                                                           -------------------------------

         základná organizácia                                                  štatutárny zástupca zamestnávateľa

 

 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu na kalendárny rok 2019

 

Čl.1

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto zásady upravujú tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a zásady hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu (ďalej len "SF") v pôsobnosti zamestnávateľa. Príspevok zo SF sa poskytuje rodinným príslušníkom a bývalým zamestnancom, ktorých zamestnávateľ alebo jeho právny predchodca  zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku. Odborová organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe rozpočtu a použití SF.

 

 1. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a  Odborovou organizáciou.

 

 1. Vyplatenie SF sa bude zamestnancom realizovať podľa ich pracovného úväzku (100%)

 

 1. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia.

 

 1. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č.ú: 1785768451/0200. Na tento účet sa prostriedky prevádzajú vo výške 1/12 do 15 dní kalendárneho mesiaca vo forme preddavkov z predpokladaného ročného základu na určenie povinného prídelu. Zúčtovanie povinného prídelu vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca druhého mesiaca v nasledujúcom kalendárnom roku.

 

 1. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s Odborovou organizáciou.

 

 1. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec zamestnávateľa  Martina Buríková.

 

Čl.2.

Rozpočet sociálneho fondu

 

 1. Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2019
 1. povinný prídel vo výške                                                                        1200€
 2. prídel do výšky 0,5% podľa § 3 odst. 1b                                             
 3. zostatok SF z predchádzajúcich rokov                                                 158€
 4. splátok pôžičiek poskytnutých z FKSP                                            
 5. splátky návratných sociálnych výpomocí                                                
 6. iné príjmy                                                                                   

 

                                                                                  Spolu: 1358 €                 

 1. Výdavky zo sociálneho fondu na rok 2018
 1. stravovanie                                                                750€
 2. na dopravu do zamestnania a späť                                                        .
 3. dary                                                                            50€                                                                        
 4. sociálna výpomoc návratná                                   
 5. exkurzno-vzdelávacie zájazdy                                                              .
 6. kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť             150€
 7. liečebná starostlivosť ( rehabilitácia,                          300€

                                                                                                                

                                                            Spolu:                     1250€

Čl. 3

Použitie a čerpanie sociálneho fondu

 

Stravovanie

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej jedálni nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na každý odobratý obed 0,30 Eur.

 

Úhrada výdavkov na dopravu do zamestnania a späť

(1)Zamestnávateľ poskytne príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť tým zamestnancom, ktorých funkčný plat nepresahuje 232,40 Eur

 

(2)Výdavky vynaložené na dopravu do zamestnania a späť je zamestnanec povinný preukazovať mesačne resp. kvartálne a zamestnávateľ je povinný sledovať funkčný plat zamestnanca uplatňujúceho príspevok na dopravu do zamestnania a späť.

 1. Zamestnávateľ vedie evidenciu o výške poskytnutého príspevku, ako aj evidenciu dokladov preukazujúcich výšku výdavkov vynaložených na dopravu do zamestnania a späť.

 

 1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi jednorázový príspevok na dopravu do zamestnania a späť vo výške .............. Eur, ak   
 • zamestnanec odpracoval v polroku najmenej dva mesiace
 • príspevok sa kráti na polovicu, ak pracovný úväzok zamestnanca je menší ako polovičný pracovný úväzok

 

Sociálna výpomoc nenávratná

 1. Zamestnávateľ po schválení Odborovou organizáciou poskytne jednorázovú sociálnu výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácii v rodine:

 

 1. Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti, - ak sa sústavne pripravujú na budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov, ďalej deti, ktoré sú telesne, zmyslovo alebo mentálne postihnuté, druh, družka ak žijú v spoločnej domácnosti) do sumy ....... Eur,

 

 1. Pri úmrtí manžela/ky poskytnú sociálnu výpomoc druhému z manželov vo výške:
 • pri 1 dieťati .......... Eur
 • pri 2 deťoch ..........Eur
 • pri 3 a viac deťoch ...........Eur

 

 1. Pri úmrtí dieťaťa podľa individuálneho posúdenia situácie v rodine.

 

 1. V mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma) poskytnú sociálnu výpomoc diferencovane, vo výške:
 • 1/10 z vyčíslenej škody do sumy 3300 Eur
 • ak je škoda vyššia ako 3300 Eur maximálne vo výške 330 Eur.

Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:

 • potvrdenie poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody
 • potvrdenie poisťovne o výške úhrady škody
 • fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti
 • potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti

 

 1. Nákup liekov pri zvlášť ťažkých ochoreniach zamestnanca a pri ťažkých úrazoch s následným dlhodobým liečením do výšky ............. Eur (viac ako 2 mesiace).

Príloha k žiadosti o sociálnu výpomoc obsahuje:

 • potvrdenie o nákupe liekov
 • odporúčanie nákupu liekov lekárom
 1. Na špecializované zdravotné úkony (ak ich nehradí, alebo len čiastočne hradí zdravotná poisťovňa) diferencovane do výšky ........... Eur.

Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:

 • potvrdenie o výkone zdravotného úkonu, alebo
 • potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovni o výške nákladov, ktoré znáša poistenec (zamestnanec), kde budú uvedené celkové náklady, náklady poisťovne, náklady poistenca, alebo
 • potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovni o výške celkových nákladov (z toho vyčíslené náklady, ktoré hradí poisťovňa a náklady, ktoré hradí poistenec)

 

 1. V mimoriadne ťaživej finančnej situácii v rodine diferencovane, do výšky ............ Eur, výpomoc sa poskytne raz za dva roky (1-krát za dva kalendárne roky).

 

Dary

Zo sociálneho fondu zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancom dary po preukázaní nároku:

 • zamestnancovi pri dovŕšení 50-teho roku života, ktorý sa nezúčastnil poznávacieho resp. pobytového zájazdu poskytne príspevok na tuzemskú rekreáciu vo výške ceny ambulantného kúpeľného liečebného poukazu
 • pri prvom odchode do dôchodku vo výške .......... Eur
 • za bezplatné darcovstvo kostnej drene vo výške ......... Eur
 • na zakúpenie venca pri úmrtí zamestnanca, ak sa poslednej rozlúčky zúčastní zástupca zamestnávateľa, alebo odborového orgánu .......... Eur

 

Liečebná starostlivosť

Zo sociálneho fondu sa zamestnancovi prispeje na:

 • ambulantnú liečbu do výšky ......... Eur na základe žiadosti a potvrdenia o zaplatení liečby
 • rehabilitáciu do výšky .......... Eur pri návšteve rehabilitačného zdravotného zariadenia, sauny, posilňovne alebo plavárne na základe písomnej žiadosti a pokladničného dokladu.
 • zamestnancovi bude uhradený poukaz na ambulantnú kúpeľnú liečbu vo výške ......... % (napr. raz za dva roky).
 • pre zamestnanca zamestnaného na polovičný úväzok sa poskytne 50% zo základnej sadzby

 

Exkurzno-vzdelávacie zájazdy

Zo sociálneho fondu sa budú hradiť náklady exkurzno-vzdelávacích zájazdov v tuzemsku i v zahraničí zamerané na doškoľovanie zamestnancov.  Z prostriedkov sociálneho fondu sa poskytne príspevok do výšky .......... Eur. Doprava na domáce a zahraničné exkurzno-vzdelávacie zájazdy bude zabezpečovaná ......... Účastník je povinný v prípade neodôvodnenej neúčasti uhradiť skutočné náklady na osobu.

 

Kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť

Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na organizovanie divadelných predstavení, spoločenských posedení so zamestnancami odchádzajúcimi do dôchodku, so začínajúcimi pedagogickými zamestnancami, s bývalými zamestnancami, s pedagogickými zamestnancami materských a základných škôl, s nepedagogickými zamestnancami škôl, školských zariadení a školských jedální, školení v otázkach BOZP a pracovnoprávnych vzťahoch do výšky ....... Eur na osobu.

 

Tieto zásady sú súčasťou KZ a  nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019

Jana Filakovská - riaditeľka MŠ              Gabriela Durkotová

                zamestnávateľ                                odborová organizácia